Welkom

Voorwoord

Alle inwoners en bedrijven in Noord-Brabant rekenen op water van onberispelijke kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Natuurlijk zorgen wij hiervoor. Dat is onze eerste prioriteit. Daarnaast beseffen wij dat onze rol verder gaat dan het zorgdragen voor een
perfecte watervoorziening.

We zijn onderdeel van de Brabantse samenleving en hebben met onze activiteiten impact op de directe leefomgeving. En daar handelen we dan ook bewust naar: we ondernemen 100% klimaatneutraal, hebben oog voor de circulaire economie, hechten waarde aan een goede relatie met onze klanten en zijn een betrokken werkgever. Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag: is dit maatschappelijk verantwoord? Een vraag die nadrukkelijk verder gaat dan: voldoet dit aan wat de wet van ons verlangt? Door verantwoorde keuzes te maken, komen we dichter bij de optimale balans tussen people, planet en profit. Daarbij zetten wij ons bewust extra in voor de natuur.

Daar hebben wij een goede reden voor. De bronnen voor ons drinkwater - diep in de Brabantse bodem - worden namelijk omgeven en beschermd door maar liefst 1.600 hectare prachtig natuurgebied, dat we in eigendom hebben. Wij ontlenen ons product rechtstreeks aan die natuur, wat ons ook verplicht hier uiterst zorgvuldig en zuinig mee om te gaan. Dus hebben we in 2018 onder andere opnieuw ingezet op duurzaam terreinbeheer. Hierbij leveren we naast de bescherming van onze bronnen bewust extra inspanningen om van toegevoegde waarde te zijn voor de natuur. Ook stimuleerden we onze klanten om –zowel thuis als zakelijk – slim om te gaan met water, want minder is tenslotte altijd beter. Zo kunnen we met elkaar de natuur in Brabant behouden en versterken. Nu en voor de toekomst. Meer over onze inzet op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, mens en milieu in 2018 vindt u terug in dit MVO-verslag.

De afgelopen jaren hebben we onze belofte waargemaakt om altijd en overal het beste water te leveren tegen een redelijke prijs. En dat blijven we ook doen natuurlijk. Daarbij gaan we bewust om met het besef dat we niet alleen van grote betekenis zijn voor de Brabantse samenleving, maar dat we ook impact hebben op de leefomgeving en natuur. Die geven we daarom steeds vaker een duidelijke plek bij de keuzes in ons werk: bewust natuurlijk dus.

Aan die nieuwe belofte mag u ons iedere dag houden.

Guïljo van Nuland
Algemeen directeur

 

Bewust van onze maatschappelijke rol

Bewust van onze maatschappelijke rol

2,5 miljoen mensen en organisaties in de provincie Noord-Brabant en in een klein deel van Zeeland rekenen op ons voor veilig en betaalbaar drinkwater. Daarbij zorgen we niet alleen dat we volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving en dat we excelleren in onze kerntaak, maar willen we ook nadrukkelijk maatschappelijke waarde toevoegen voor huidige én toekomstige generaties.

We beschermen bron en natuur

We beschermen bron en natuur

Ons drinkwater is een natuurproduct: het vindt zijn oorsprong in de beste bronnen, diep in de grond en goed beschermd door de Brabantse natuur. De veiligheid en kwaliteit van die bronnen, nu en in de toekomst, staan voorop bij het beheer van onze natuurgebieden. Waar mogelijk -en in samenspel met anderen leveren we hierbij bewust extra inspanningen, bijvoorbeeld door de bevordering van biodiversiteit. Zo kunnen we nog meer van toegevoegde waarde zijn voor de natuur, die aan ons het water leent. Heel vanzelfsprekend, vinden wij.

Energiebesparing

Brabant Water verbruikte in 2018 circa 76 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit voor de productie en distributie (transport) van drinkwater. Dat is 0,367 kWh per m3 drinkwater. Ten opzichte van het verbruik in 2017 is dat 0,3 procent minder en ten opzichte van het peiljaar 1990 gaat het om een energiebesparing van 12,7 procent. Op onze kantoren werd 2,9 miljoen kWh verbruikt. Dat komt overeen met het energieverbruik in 2017.

 

Om continu aandacht te hebben voor energiebesparing koos Brabant Water er in 2018 voor om zich te certificeren volgens energiemanagement niveau 1, als aanvullende module op haar bestaande ISO 14001 certificaat. Met dit niveau is integraal geborgd dat Brabant Water in al haar werkzaamheden zoekt naar energiebesparende kansen en maatregelen. Hieronder zetten we een aantal concrete stappen op dat gebied op een rij:

  • Optimale druk door hostbesturing
   Hostbesturing zorgt ervoor dat de inzet van waterproductiebedrijven goed op elkaar wordt afgestemd, waardoor de waterdruk binnen een leveringsgebied optimaal is. Dit bespaart energie. Brabant Water heeft in totaal twaalf gebieden waar hostbesturing mogelijk een toegevoegde waarde heeft. In 2017 waren drie gebieden al voorzien van hostbesturing en in 2018 volgde het gebied Bergen op Zoom. De overige acht gebieden volgen in de komende drie jaren.
  • Inzet op lager energieverbruik bij winputten
   Als we de pompdruk van onze winputten in Genderen, Roosendaal, Wouw, Seppe, Schijf en Haaren inregelen op basis van de grondwaterstand, kunnen we 1,1 miljoen kWh per jaar aan energie besparen. Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk minder elektriciteit nodig is om grondwater op te pompen, zijn – ook in 2018 – de nodige aanpassingen doorgevoerd. In 2019 en 2020 kunnen we dit realiseren voor de winningen van Roosendaal en Genderen, in 2021 tot 2023 voor de winningen van Schijf en Wouw. De winning van Seppe volgt in 2025. 

   In 2018 bleek uit onderzoek dat de huidige mechanische smoring (drukverlaging) op de winputten in Roosendaal relatief eenvoudig kan worden opgeheven. Daarmee kan circa 30 procent – oftewel 130.000 kWh per jaar worden bespaard op het energieverbruik van de onderwaterpompen. Dit project zal in 2019 worden gerealiseerd.
  • Pilot hogedrukbesturing
   In 2018 is een nieuw ontwerp voor hogedrukbesturing voor waterproductiebedrijven en op- en aanjagers getest op drie pilotlocaties. Doel van het nieuwe ontwerp is om drukschommelingen en -pieken te voorkomen en daarmee mogelijk ook energie te besparen. De rendementsverbetering op de pilotlocaties was gemiddeld 4 à 5 procent. Naar verwachting leidt dit Brabant Water-breed tot een besparing van 2 procent op het totale energieverbruik. In 2019 wordt besloten of het nieuwe ontwerp op alle waterproductiebedrijven toegepast gaat worden.
  • Verbeterde watervoorziening verbruiksgebied Vessem
   Door aanpassingen in het leidingnet en renovatie van waterproductiebedrijf Oirschot, wordt het mogelijk om de waterlevering van waterproductiebedrijf Vessem in twee drukgroepen te verdelen. Dit leidt niet alleen tot een verbeterde watervoorziening waarbij beter rekening gehouden kan worden met de hoogteverschillen in het voorzieningsgebied, maar levert ook een directe energiebesparing op van ruim 400.000kWh per jaar. Dit project zal in 2019 worden uitgevoerd.
  • Krachten bundelen
   Door het bundelen van transportleidingen vanuit de Biesbosch naar Zevenbergen en Zeeuws-Vlaanderen en het benutten van waterkracht, besparen Evides en Brabant Water gezamenlijk 1.860 MWh per jaar aan energie. Dat staat gelijk aan maar liefst 1207 ton CO₂. Door met nieuwe inzichten ook de hogedrukpompen te optimaliseren besparen we in Zevenbergen nog eens 78,5 MWh aan energie op jaarbasis (51 ton CO₂ per jaar). In 2018 is dit omvangrijke project voorbereid, de realisatie start in 2019.

Midden in de samenleving

Midden in de samenleving

Water is van levensbelang. Alle inwoners en bedrijven in Brabant vertrouwen hiervoor op ons. Wij zijn ons ervan bewust dat alles wat we doen op vele vlakken mens en leefomgeving raakt. Daarom geven we meer en meer invulling aan onze maatschappelijke rol. Bijvoorbeeld door ons actief in te zetten om klanten te betrekken, onze unieke waterkennis te delen en bij te dragen aan de gezondheid van Brabantse inwoners. Ook richten we ons op kwetsbare groepen, dichtbij en heel ver weg, jong en oud. En – niet in de laatste plaats – door een betrokken werkgever te zijn voor onze mensen die zich iedere dag inzetten voor de taken en ambities van Brabant Water.